Newsletter

Ogłoszenia
Wizyty
Dziś: 137Wszystkie: 243902

Razem dla środowiska

Projekty » Zrealizowane projekty » Razem dla środowiska

Okres realizacji Projektu: październik 2016 r. -  czerwiec 2017 r.

Instytucja realizująca Projekt: Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział Słupsk.

Obszar realizacji Projektu: województwo pomorskie, powiat słupski, gminy: Słupsk, Ustka, Dębnica Kaszubska, Kępice, Smołdzino.

Liczba Inicjatyw: 21

W projekcie bierze udział 8 organizacji pozarządowych, 8 Rad Sołeckich oraz 5 grup nieformalnych złożonych z osób fizycznych.

Zgłoszone inicjatywy dotyczą wielu obszarów tematycznych w tym:

  • czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków;
  • ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej;
  • zakładanie, odtwarzanie i pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;
  • rozwój ogrodów/parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym;
  • przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;
  • odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych;
  • renaturyzacja/remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka.

Realizacja projektu ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych, tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw, usprawnianie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym.